تبلیغات
پرداخت جریمه

پرداخت موقتا لغو شد

شماره ارجاع: 27789

مبلغ شکایت غیر فعال شدصورتحساب برای
Mahdi Taghavi
Gorgan, Golestan, 4916636569
0171555613
Iran, Islamic Republic Of

:مسئول صورتحساب 27789
جناب آقای دکتر خرم آبادی


پیغام شاکی :‌ لغو موقت ...آقای محمد مهدی تقوی آقای یوسفی از شما به علت نفوذ به سایت پورتال تفریحی یوسف شکایت کرده است . لغو شکایت بصورت موقت